خاطرات و خرده خاطرات

  • پایتخت

    آن روزها، آن روزها که می‌گویم خیلی هم دور نیست. حدوداً دو دهه‌ی پیش. دورانی که با آن احوالات تقریباً متعصبانه‌اش در محل و خانواده‌ی ما مُد نبود دخترها آرایش کنند، گیسوان‌شان را از پشت و جلو بیرون بگذارند، پاچه کوتاه بپوشند و ساق‌های لیزر شده‌‌ی چون برف‌شان را بیرون بیندازند، کاشت ناخن و لیفت […]

  • شمال

    مراجعی که روبرویم نشسته بود دچار افسردگی مزمن و پراشتهایی عصبی بود.                                                                                        […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز